درباره ما

ساختار

ماموریت و اهداف

اداره پرسنلی، رفاه و سلامت کارکنان

*     اجرای سیاست ها و برنامه های منابع انسانی ستاد

*       انجام امور بازنشستگی ستاد و اجرای ضوابط صندوق بازنشستگی

*      برنامه ریزی و تخصیص امریه

*     انجام امور صدور احکام، حضور و غیاب، مرخصی و خدمات رفاهی و تربیت بدنی و بیمه کارکنان ستاد

اداره بهبود مدیریت و آموزش کارکنان

*       نیازسنجی و اجرای آموزش کارکنان ستاد

*        عملیات اصلاح نظام اداری ستاد و استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان

*     پیگیری برنامه های عملیاتی واحدهای ستاد و ارائه گزارش عملکرد

اداره اسناد و دبيرخانه مركزي

*   انجام امور دبیرخانه مرکزی و پیگیری مکاتبات و راهنمایی مراجعان

*      دریافت و توزیع بموقع نامه های صادره و وارده و انجام امور اسناد راکد

اداره پشتيباني خدمات فني و عمومي

*         پیش بینی و تامین نیازهای تدارکاتی و وسایل و ملزومات اداری و فنی و پشتیبانی، نگهداری و حفاظت از  اموال منقول و غیرمنقول

*          اخذ اعتبارات و تنظیم بودجه سالانه جهت هزینه های مورد نیاز و ارائه گزارش به امور مالی و ذیحسابی

*         انجام تشریفات مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکار و نظارت بر فعالیت پیمانکاران و قراردادهای پیمانکاری

*         نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری حوزه ستادی