اطلاعيه اداره کل امور اداري در خصوص وضعيت تكفل بيمه درمان فرزندان پسر بيشتر از 20 سال
1398/03/22
باتوجه به اتمام قرارداد بيمه درمان در تاريخ 31 /03/ 98 و شروع قرارداد جديد از تاريخ 01 /04 /98 ، به اطلاع كليه همكاران محترم (آقا و خانم )كه فرزندان پسر با سن بيشتر از 20 سال دارند مي رساند ، بر اساس مفاد قرارداد بيمه درمان در مورد چگونگي وضعيت تكفل فرزندانشان(فرزندان پسر كاركنان شاغل تحت پوشش حداكثر تا سن 20 سالگي و در غير اين صورت با ارائه مدارك مثبته مبني بر اشتغال به تحصيل در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و يا در اثر نقص عضو يا بيماري كه از كار افتاده تلقي شوند با ارائه گواهي معتبر همراه با مستندات قانوني مطابق مقررات پايه به همراه ليست اوليه از طريق بيمه گزار به بيمه گر ارائه شود) مي توانند جهت تحت تكفل نمودن فرزند خود يكي ازمدارك ذكر شده فوق را تا پايان وقت اداري مورخ31 /03 /98 تحويل واحد بيمه و درمان نمايند. در غير اين صورت پوشش بيمه اي فرزنديا فرزندان پسرايشان كه مشمول بند فوق مي باشد به صورت غير تحت تكفل محاسبه مي گردد.
بديهي مي باشد پس از پايان مهلت مذكور امكان اصلاح ليست ارسال  شده به بيمه گر مقدور نخواهد بود.