برگزاري دوره هاي آموزشي کنترل پروژه و فن بيان
1396/09/28

در راستاي اجراي تقويم آموزشي سال 1396 حوزه ستادي وزارت نيرو کلاس‌هاي آموزشي فن بيان در دروزهاي شنبه و يکشنبه براي 60 نفر از همکاران و کنترل پروژه در روزهاي دوشنبه براي 30 نفر از همکاران حوزه ستادي در نيمه دوم آذرماه 96 برگزار گرديد.