متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


سد سياه بيشه

سد سياه بيشه

425613052_113211429719237_113265426340899_113134429719360_112806429734102_113581429734765_113230430402974_231832430408468_232272430408961_231716430429541_231861430532951_233836431838142_203887430413038_233652430532772_234361431816041_204787