پرسشهاي متداول

پرسش‌هاي متداول

بازنشستگان کشوري چگونه مي توانند از آخرين تغيرات حکم حقوقي خود باخبر شوند؟
چگونه از قرار داد بيمه، هزينه هاي درمان و بيمه نامه خود آگاه شوم؟
مستمري بگيران تامين اجتماعي چگونه مي توانند فيش و حکم مستمري خود را مشاهده نمايند؟
نحوه استخدام در وزارت نيرو چگونه است؟
چگونه مي توانيم پيشنهادهاي خود را در خصوص صنعت آب و برق ارسال و پيگيري نماييم
نحوه ارسال و ارايه شکايت از شرکت‌هاي زير مجموعه چگونه است؟
چگونه مي توانم با آموزش وزارت نيرو همکاري کنم و تدريس نمايم؟
منظور از دوره هاي آموزشي مصوب چيست؟
دوره هاي آموزشي طي شده توسط كارمندان دولت از چه سالي براي بهره مندي از امتيازات آموزشي، قابل احتساب هستند
آيا دوره هاي آموزشي توجيهي بدو استخدام براي اخذ گواهي نامه هاي آموزشي نوع دوم قابل احتساب است
آيا كاركنان شركت كننده در دوره هاي آموزشي كوتاه مدت خارج از كشور(بورس آموزشي) مي‌توانند از امتيازات مترتب بر نظام آموزش بهره مند شوند؟
آيا گواهينامه هايي كه در سمينارها، همايش ها و گردهمايي ها بين المللي، ملي يا استاني در موارد خاص از سوي ارگان ها، سازمان ها و.... براي كاركنان دولت صادر مي‌شود، براي بهره مندي از امتيازات پيش بيني شده در نظام آموزش قابل احتساب مي‌باشند؟