متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


نظرسنجي دوره‌هاي آموزشي

قدرت بيان، تفهيم و انتقال مطالب علمي کلاس:
توانايي جلب مشارکت فراگيران در مباحث دوره:
ميزان تسلط مدرس به محتواي دوره:
ميزان کاربردي بودن مطالب:
ميزان نوآوري وتازگي مطالب ارائه شده:
کيفيت جزوه:
تناسب مدت دوره با محتواي آن: