نظرسنجي دوره‌هاي آموزشي

قدرت بيان، تفهيم و انتقال مطالب علمي کلاس:
توانايي جلب مشارکت فراگيران در مباحث دوره:
ميزان تسلط مدرس به محتواي دوره:
ميزان کاربردي بودن مطالب:
ميزان نوآوري وتازگي مطالب ارائه شده:
کيفيت جزوه:
تناسب مدت دوره با محتواي آن: