نظرسنجي بيمه

میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد اطلاع رسانی و آگاهی"چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد پاسخ گویی" چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد کیفیت خدمات شرکت بیمه" چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد احساس اطمینان و اعتماد" چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد پرداخت خسارت"چگونه می باشد؟ :