متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


نظرسنجي بيمه دانا

میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد اطلاع رسانی و آگاهی"چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد پاسخ گویی" چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد کیفیت خدمات شرکت بیمه" چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد احساس اطمینان و اعتماد" چگونه می باشد؟ :
میزان رضایت شما از زیر شاخص های"بعد پرداخت خسارت"چگونه می باشد؟ :