امريه سربازي

امروز
امروز
ميزان حمايت کارکنان و مديران از طرح‌هاي خلاقانه و ايده‌هاي جديد:
ميزان مشارکت شما در ارائه ايده و تصميم‌سازي:
ميزان ارتباط وظايف محوله با رشته تحصيلي:
تأثير تجربه خدمت امريه سربازي در ارتقاء دانش و مهارت:
ميزان رضايت از پرداخت رفاهيات منطبق با بخشنامه‌هاي ابلاغي:
ميزان استفاده از مرخصي استحقاقي منطبق با بخشنامه‌ مربوطه:
میزان رضایت از پرداخت به موقع حقوق ماهانه:
ميزان برخورداري از امکانات اداري (کامپيوتر، اينترنت و ...):
كيفيت محل انجام خدمت (نور، سيستم سرمايشي، گرمايشي و ...):
کيفيت اطلاع‌رساني و پاسخگويي ستاد وزارت نيرو:
کيفيت اطلاع‌رساني و پاسخگويي ستاد شرکت مادر تخصصي: