نظام پيشنهادها

 همکاران گرامي  مي‌توانند با مراجعه به سايت، به آدرس http://suggestion.moe.gov.ir نسبت به درج پيشنهادهاي خود اقدام نمايند.

معيارهاي رد و پذيرش پيشنهادها بدين شرح است:
معیارهای پذیرش پیشنهاد:
۱.       افزایش کارایی و اثربخشی
۲.       ارتقاء سطح کیفیت خدمات
۳.       صرفه جویی و کاهش هزینه
۴.       ارائه راه های مطلوب برای استفاده از ظرفیت های بالقوه
۵.       تسهیل و تسریع انجام امور
۶.       افزایش رضایت مندی کارکنان یا ارباب رجوع
۷.       بهبود رفاه و کیفیت زندگی کارکنان
·        معیارهای رد پیشنهاد:
۱.       فقدان مبانی علمی، فنی و تخصصی
۲.       تکراری بودن اعم از اجرا شده یا اجرا نشده
۳.       سودمند نبودن (هزینه بیش از مزایا)
۴.       عدم امکان اجرا با توجه به شرایط و امکانات موجود
۵.       درخواست یا شکایت
۶.         طرح مسئله یا مشکلات بدون ارائه راه کار
۷.          دارای مغایرت و موانع قانونی و... ( ولیکن درصورت ارائه راهکار منطقی و عملیاتی درجهت تغییر و یا بازنگری مقررات، قابل پذیرش می باشد)
۸.         درخواست انتصاب یا عزل افراد


براي دريافت دستورالعمل نظام پيشنهادها کليک نماييد.

براي دريافت راهنماي ارسال پيشنهاد کليک نماييد.