متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


بازنشستگی با سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی
1397/04/24
بازنشستگی با سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی (پيش نويس-در حال بررسی در هیئت وزیران)
آیین نامه اجرایی بند «خ» ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص بازنشستگی با سنوات ارفاقی فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های اجرایی (پیش نویس- در حال بررسی در هیئت وزیران)
ماده 1- همسران و فرزندان شهدا که شاغل و عضو صندوق های بیمه و بازنشستگی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی باشند، در صورت دارا بودن حداقل (22) سال سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه که در هر حال کمتر از (30) سال نخواهد بود و بدون شرط سنی می توانند با استفاده از حداکثر (8) سال سنوات ارفاقی درخواست بازنشستگی خود را به صورت کتبی از طریق دستگاه محل خدمت به صندوق بیمه ای ذیربط ارائه نمایند.
تبصره 1- مرجع اعلام همسر و فرزند شهید بودن حسب مورد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
تبصره 2- همسران و فرزندان شهدای شاغل در کارگاه های بخش غیردولتی که بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی و واجد شرایط مقرر در این آیین نامه می باشند، موظفند درخواست خود را به شعبه محل پرداخت حق بیمه سازمان مذکور تسلیم نمایند.
ماده 2- دستگاه مکلف است هزینه های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق ذیربط اعم از حقوق و مستمری ماهانه بازنشستگی و همچنین حق بیمه یا کسور بازنشستگی (سهم بیمه و سهم کارفرما) را بابت کل سنوات ارفاقی بر اساس حقوق بازنشستگی تعیین شده از محل اعتبارات مصوب دستگاه به صورت یکجا به حساب صندوق مربوطه واریز و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری حقوق یا مستمری بازنشستگی به صندوق بیمه ای ذیربط ارسال نماید.
تبصره 1- چنانچه بیمه شده در بخش غیردولتی اشتغال داشته باشد، پس از پرداخت هزینه های محاسبه شده از محل اعتبارات بودجه مصوب بنیاد شهید و امور ایثارگران به صندوق بیمه ای ذیربط پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- صندوق بازنشستگی مربوطه قبل از وصول کامل هزینه سنوات ارفاقی مورد نظر، مجاز به احتساب این سنوات  نمی باشد.
ماده 2- محاسبه هزینه های سنوات ارفاقی در صندوق های بازنشستگی به شرح زیر می باشد:
الف: حق یبمه سنوات ارفاقی
(نرخ حق بیمه مقرر در صندوق بیمه مربوطه) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی) ضرب در (مبلغ حقوق و مستمری بازنشستگی)
ب: حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی
تقسیم بر 30 (مجموع سنوات اجباری و ارفاقی قابل قبول) ضرب در (میانگین دو سال آخر دریافتی دارای کسور بازنشستگی)
ماده 4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت هزینه های مربوط به سنوات ارفاقی موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه برای مشمولین این آیین نامه در ردیف اعتباری جداگانه ذیل اعتبارات هر یک از دستگاه ها و در مورد شاغلین در بخش غیردولتی و دستگاه هایی که فاقد ردیف اعتباری باشند در ردیف خاصی ذیل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش بینی و تأمین نماید.
توضیحات+ مستندات مربوط:
براساس ماده (87) قانون پنجساله برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران "دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید و کلیه آیین نامه های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماه سال اول اجرای قانون برنامه، تصویب و ابلاغ نماید."
طبق بند (خ) این ماده "کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاه های موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر هشت سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند."
از آنجایی که اجرای بند مورد اشاره، شامل کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی فعال در کشور می باشد و ایجاد وحدت رویه در اجرا، مستلزم رفع ابهامات درباره نحوه و مرجع تأمین و پرداخت هزینه های سنوات ارفاقی، تعیین حداقل سنوات و تعیین تکلیف سایر سؤالات می باشد و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و پیگیری ذینفعان از صندوق های ذیربط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی "آیین نامه اجرایی بند (خ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه" را که با اخذ نظرات صندوق های بازنشستگی، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و مور تأیید قرار گرفته است جهت بررسی و تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.