امريه سربازي amriyeh.moe.gov.ir

دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه (امریه سربازی)
1397/05/16