اداره اسناد و دبيرخانه مرکزي

ماموريت اداره اسناد و دبيرخانه مرکزي

  • انجام امور دبیرخانه مرکزی و پیگیری مکاتبات و راهنمایی مراجعان

  • دریافت و توزیع بموقع نامه‌های صادره و وارده و انجام امور اسناد راکد