متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اداره اسناد و دبيرخانه مرکزي

ماموريت اداره اسناد و دبيرخانه مرکزي

  • انجام امور دبیرخانه مرکزی و پیگیری مکاتبات و راهنمایی مراجعان

  • دریافت و توزیع بموقع نامه‌های صادره و وارده و انجام امور اسناد راکد