مرکز اطلاع رساني

زهرا ظهيري هاشمي - مرکز اطلاع رساني- تلفن 81606000

شرح وظايف:

1.    برقراري ارتباط تلفنی داخلی یا خارج ستاد و بالعکس
2.    اطلاع رساني شماره تلفنهای  سازمان‌ها
3.    به روز رساني  لیست شماره تلفن‌های داخلی
4.    پاسخ به مراجعات تلفنی افراد