متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


مرکز اطلاع رساني

زهرا ظهيري هاشمي - مرکز اطلاع رساني- تلفن 81606000

شرح وظايف:

1.    برقراري ارتباط تلفنی داخلی یا خارج ستاد و بالعکس
2.    اطلاع رساني شماره تلفنهای  سازمان‌ها
3.    به روز رساني  لیست شماره تلفن‌های داخلی
4.    پاسخ به مراجعات تلفنی افراد