فضاي سبز

ذکرالله صالح جهرمي- ناظر فضاي سبز- تلفن 81606134

شرح وظايف:

1.    برنامه ريزی و ارائه راه کار های لازم جهت نگهداری و توسعه فضای سبز
2.    تهیه برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز( شامل گل کاری، درختکاری و...)
3.    نظارت بر آماده سازی محوطه جهت کاشت گیاهان، هرس گل های دائمی، درختان و درخچه ها و چمن کاری
4.    تکثیر  و تولید نشا گلهای فصلی، دائمی و گیاهان زینتی سازگار با محیط و مقاوم در برابر خشکسالی و آفات گیاهی
5.    شناسایی آفات و بیماری های گیاهی و مبارزه با آن از طریق  انجام سم پاشی های منظم
6.    برنامه ريزي جهت راه اندازي شبکه های آبیاری تحت فشار(بارانی و قطره ای) و انجام تعمیر، بازسازی و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی موجود در فضای سبز
7.    انجام بازدیدهای دوره ای از فضای سبز واحدهای تابعه، شناسایی مشکلات موجود، پیگیری و ارائه نظرات کارشناسی
8.    کنترل و بهره برداری از ابزار و ادوات فضای سبز و تامین ابزار و لوازم مورد نیاز
9.    تدوین ضوابط اداره و مدیریت برفضای سبز، واگذار شده به بخش خصوصی و نظارت بر فعالیت و حسن اجرای مفاد قرارداد منعقده
10.    تهیه و تدوین دستورالعمل های فنی جهت توسعه فضای سبز
11.    فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب در راستای  نگهداری از محوطه فضای سبز