شرح وظايف اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد

شرح وظایف اداره خدمات عمومی و پشتیبانی ستاد

امين نيازي - رئيس اداره -  تلفن 81606111
            niazi.JPG


1- برنامه ریزي جهت افزایش کیفیت خدمات اداري و پشتیبانی
2- برنامه ریزي و ارائه طرحهاي مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها
3- پیش بینی نیازهاي تدارکاتی و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
4- مديريت، نظارت و هماهنگی در خرید و تدارک اقلام ، ملزومات و تجهیزات مورد نیاز
5- انجام بررسیهاي لازم براي شناخت بازار و آگاهی از نوسانات
6- سازماندهی،تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود تفویض اختیار بین کارکنان تحت سرپرستی
7- هماهنگی درخصوص واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی به پیمانکاران خارج از مجموعه در صورت صرفه اقتصادی
8- کنترل و نظارت بر عملکرد پیمانکاران متولی امور پشتیبانی و خدمات عمومی در حوزه ستاد
9- برنامه ریزي ، کنترل، نظارت و مدیریت امور مربوط به تعمیر و نگهداری تاسیسات،‌ آسانسور،فضاي سبز، ایاب و ذهاب، رستوران،‌ امور تدارکات ، انبار  آبدارخانه ها،‌نظافت و ...
10- رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن
11- هماهنگی در ارایه خدمات رفاهی و تسهیلات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی کارکنان
12- هماهنگی در امرنقل و انتقال وسایل و لوازم و جمع آوری اثاثیه اسقاط و غیرقابل استفاده
13 - نظارت بر اداره امور مربوط به آبدارخانه و پذیرایی با کیفیت مناسب به کارکنان براساس ضوابط
14- نظارت بر تامین و استقرار وسایل ایمنی عمومی از قبیل کپسول‌های اطفاء حریق
15- نظارت  برانجام امور پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی و تهیه و تدارک محل جلسات
16- نظارت  بر انجام امور مرتبط با سفرهای داخلی و خارجی مسئولین و مدیران از جمله تهیه بلیط،
17- تأمین فضا و تدارك تجهیزات و امکانات و وسایل اداري جهت ارائه خدمات