تغذيه

 • فرزانه وزيري- کارشناس تغذيه-  - تلفن 81606176
vaziri.jpg

شرح وظايف:
 • تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي مربوط به امور تغذيه
 • تهيه و تنظيم برنامه و محتواي سبد غذايي هفتگي، ماهانه و فصلي
 • انجام نيازسنجي غذايي کارکنان جهت پيش بيني در تنظيم برنامه هاي غذايي
 • نظارت بر تهيه، نگهداري، پخت، توزيع و مصرف غذا باتوجه به اصول بهداشتي و رژيم هاي غذايي با درنظر گرفتن شرايط موجود
 • بررسی تجهیزات و امکانات موجود و درخواست خرید و یا تعمیر تجهیزات جهت ارتقاء سیستم خدمات غذایی
 • کنترل و تغییر  برنامه غذایی ماهیانه جهت افزایش میزان رضایت مندی
 • همکاري در زمينه ارتقاء فرهنگ تغذيه اي جامعه با هدف اصلاح الگوي مصرف و كنترل بيماريهاي مزمن  
 • مطالعه و تدوين برنامه هاي مربوط به هماهنگ سازي امورتغذيه به منظور جلوگيري از بروز كمبودها، سوءتغذيه و مشکلات ديگر
 • نظارت برعملكرد پيمانکاردرموارد ذيل:
  • - بهداشت پرسنل و محيط - زمان ورود و توزيع غذا - كيفيت وكميت غذا