انبار

محمدعلي محمدي فرد -مسئول انبار- تلفن 81606043

شرح وظايف:

1.    نظارت بر برگه های درخواست کالا از انبار
2.    نظارت بر موجودی انبار، ورود و خروج لوازم و اجناس و کالا و امضای کلیه اسناد مربوطه
3.    نظارت بر امر دسته بندی، تفکیک کالا از نظر نوع، جنس و تعیین محل مناسب برای نگهداری کالا
4.    نظارت بر تهیه فهرست کالاهای سريع الفساد، مواد منفجره و آتش زا جهت اعلام به مقام مافوق
5.    نظارت بر رعايت دقیق نکات ايمنی و بهداشتی در جابجايی و نگهداری کالا و اقلام انبار
6.    نظارت بر موجودی انبار در صورت عدم وجود کالای مورد نیاز واحدها در انبار تکمیل فرم درخواست کالا   ارسال به مديريت پشتیبانی
7.    نظارت برروش اجرايی انبارگردانی و کنترل و بازديد دوره ای انبار
8.    نظارت بر روش اجرايی کنترل و بازرسی کالای خريداری شده