امور قراردادها و مناقصات

آذر اميد يگانه-کارشناس امور  قراردادها و مناقصات- تلفن 81606434 
   omidyeganeh-azar-(2).JPG


شرح وظايف:

1.    تنظیم پیش نویس قراردادها ، هماهنگی، نظارت وکنترل جهت انجام تشریفات مربوط به انعقاد قراردادها و ارسال جهت تائید مراجع ذیربط
2.    بررسی و اعلام نظرات کارشناسی در خصوص قراردادهای ارسالی و مطابقت قراردادهای پيشنهادی واحدها با موازين حقوقی و مالی و غيره
3.    کنترل اعتبارات قراردادها از نظر تأمین اعتبار قبل از برگزاری مناقصه
4.    ایجاد هماهنگی و اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات مناقصات طبق ضوابط
5.    بررسي شرايط اختصاصي و عمومي مناقصات و مزايده ها جهت واگذاري امور به پیمانکاران واجد الشرايط
6.    انجام اقدامات لازم جهت عقد قرارداد نهایی پس از تائید مراجع ذیربط و ارسال به واحدهای تخصصی مرتبط
7.    شناسایی و تهیه بانک اطلاعات مربوط به تامین کنندگان و ارائه دهندگان کالا و خدمات مورد نیاز
8.    انجام اقدامات لازم مربوط به استعلام بهای کالا و خدمات مورد نیاز
9.    ارائه راهنمايی های لازم به ناظرين و توجیه پیمانکاران از لحاظ شرایط و مندرجات قراردادها
10.    ایجاد هماهنگی و کسب تائید لازم از متولیان مالی در خصوص صورت وضعیت مالی قراردادها و شرایط پرداختهای مالی
11.    انجام پیگیریهای لازم مربوط به فسخ ؛ خاتمه قرارداد و حل اختلاف
12.    تهیه گزارشهای موردی و دوره ای جهت ارائه به مراجع ذیصلاح