اخبار

نظارت ناظر نقليه بر رعايت پروتکل هاي بهداشتي
1399/06/31
- ضدعفوني خودروهاي پيمانکار نقليه به صورت روزانه (7:30 صبح)
- بازديد روزانه خودروها از نظر نظافت و ثبت کيلومتر