اخبار

برگزاري جلسات طبقه سيزدهم بارعايت پروتکل هاي بهداشتي
1399/06/30
جلسات در طبقه سيزدهم با رعايت پروتکل هاي بهداشتي انجام ميگيرد.
-تب سنجي قبل از ورود به جلسه
-در اختيار قراردادن ماسک و دستکش جهت مدعوين
-الزام استفاده از ماسک در طول جلسه