متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار

برگزاري جلسات طبقه سيزدهم بارعايت پروتکل هاي بهداشتي
1399/06/30
جلسات در طبقه سيزدهم با رعايت پروتکل هاي بهداشتي انجام ميگيرد.
-تب سنجي قبل از ورود به جلسه
-در اختيار قراردادن ماسک و دستکش جهت مدعوين
-الزام استفاده از ماسک در طول جلسه