اخبار

اقدامات انجام گرفته در طبقه 13 در خردادماه
1399/04/16
1- تعمير پرده و کرکره سالن ها
2-تعمير سقف نمازخانه (گچکاري و نقاشي)
3-نصب کاغذ ديواري در نمازخانه
4-تهيه لپ تاپ
5-تهيه گلدان (گل طبيعي)