اخبار

اقدامات انجام شده در کانتين در خرداد ماه
1399/04/17
1-نقاشي سقف آشپزخانه
2-کف سابي کف آشپزخانه
3-شستشوي هواکش ها
4-تهيه و نصب کاغذ ديواري سالن غذاخوري منفي 2
5-تهيه و نصب پرده براي سالن هاي غذاخوري
6- شستشوي صندلي هاي سالن غذاخوري
7- تعمير سنگها و سراميک هاي شکسته آشپزخانه