اخبار

اقدامات انجام شده در واحد تدارکات در خرداد ماه
1399/04/18
1- شستشوي نماي ساختمان
2-راه اندازي گلخانه
3-انبارگرداني
4-شستشوي آب نما
5-راه اندازي برنامه رزرو جلسات از طريق برنامه اتوماسيون اداري
6-خريد تجهيزات مورد نياز دفاتر
7-خريد تجهيزات فن آوري جهت راه اندازي ويدئو کنفرانسها