اداره خدمات عمومي و پشتيباني ستاد

ماموريت اداره پشتيباني خدمات فني و عمومي

  •  پیش بینی و تامین نیازهای تدارکاتی،وسایل، ملزومات اداری، فنی و پشتیبانی، نگهداری و حفاظت از  اموال منقول و غیرمنقول

  •  اخذ اعتبارات و تنظیم بودجه سالانه جهت هزینه‌های مورد نیاز و ارائه گزارش به امور مالی و ذیحسابی

  •  انجام تشریفات مناقصه و مزایده و انعقاد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار و نظارت بر فعالیت پیمانکاران و قراردادهای پیمانکاری

  •  نگهداری و پشتیبانی نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری حوزه ستادی