چندرسانه‌اي

فيلم‌هاي کوتاه آموزشي مديريت دانش

مرتب کردن بر اساس: نام تاریخ اندازه
KM1
Size: 5/4 MB
Uploaded: 3/6/1397
moe-2020-07-14_13...
Size: 10/5 MB
Uploaded: 4/24/1399
دانش-ضمني1
Size: 3/7 MB
Uploaded: 6/6/1396
گام‌هاي-استقرار-KM
Size: 11/6 MB
Uploaded: 3/6/1397
مديريت-دانش
Size: 19/3 MB
Uploaded: 6/6/1396
مديريت-دانش1
Size: 5/1 MB
Uploaded: 6/6/1396
مديريت-دانش4
Size: 26 MB
Uploaded: 6/6/1396
نرم-افزار-KM
Size: 6/6 MB
Uploaded: 3/6/1397

فيلمهاي آموزشي بهبود مديريت