بهبود مديريت

تعالي کسب و کار در پنج گام
1397/07/24

سازمان‌ها با پيمودن پنج گام زير مي‌توانند به تعالي و سرآمدي پايدار دست يابند:

گام اول:
ابتدا ذي‌نفعان سازمان‌تان را شناسايي نماييد؛ ذي‌نفعان سازمان عبارتند از سهام‌داران، مشتريان، شرکا، کارکنان و حتي محيط زيست و جامعه. ذي‌نفعان آنهايي هستند که به‌نحوي تحت تاثير سازمان شما هستند.

گام دوم:
در سازمان‌هاي متعالي و سرآمد، ذي‌نفعان احساس مي‌کنند که سازمان همواره بر آنها تاثير مثبت دارد.
تاثیر مثبت در قالب یک مزیت درک مي‌شود که هر یک از سهامداران از سازمان انتظار دارند.

گام سوم:
برای عرضه این مزیت، سازمان نیازمند یک حامل است؛ اين حامل، محصولات و خدمات عالی شماست. به منظور اطمینان از کارکرد آن، سازمان به فرآیندهای کارآمد پشت سر آنها نیاز دارد
. بنابراین، به دقت در فرایندهای سازمان خود نگاه کنید و مهمترین آنها را شناسایی کنید که مزيت شما را برای ذی‌نفعان‌تان فراهم می کنند. این فرایندهای کلیدی باید بهبود یابند تا از ايجاد مزيت اطمینان حاصل شود.
گام چهارم:
برای بهبود فرایندهای کلیدی در یک روش متمرکز، شاخص های عملکردي را همراه با اهداف برای هر فرآیند کلیدی تعریف کنید؛ این شاخص ها و اهداف عملکرد را به طریقی انتخاب کنید که نشان دهند که آیا فرایندهای کلیدی به منظور به دست آوردن سود برای ذینفعان شما بهینه شده اند.

گام پنجم:
حالا حلقه را ببندید: عملکرد خود (درون سازماني) و دستاوردتان را (از طريق سنجش ادراک و برداشت ذینفعان) برای همه فرآیندهای کلیدی اندازه‌گيري نماييد و بررسی کنيدکه آیا بين عملکرد و سود حاصله همبستگي وجود دارد. اگر عملکرد شما خوب است و ذینفعان احساس رضايت می‌کنند، شما تعالی ایجاد کرده اید! اگر همبستگی به اندازه کافی خوب نیست، فرآیندهای کلیدی خود را بهبود دهید و دوباره اندازه‌گیری و سنجش کنید.

اگر هر روز، هر هفته و هر ماه این کار را ادامه دهید، شما به شیوه ای پایدار، سرآمدي و تعالي سازمان خود را بهبود داده و همه ذی‌نفعان‌تان را مشعوف نموده‌ايد! این چشم‌اندازتان باشد، هر روز خلق تعالی بیشتر! این چشم‌انداز با ارزش‌هايي هم‌چون احترام، اعتماد و مراقبت تحقق مي‌يابد.
 

منبع: سايت بنياد مديريت کيفيت اروپا EFQM