متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اداره بهبود مديريت و آموزش

ماموريت اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان

  • نیازسنجی و اجرای آموزش کارکنان ستاد

  • عملیات اصلاح نظام اداری ستاد و استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان

  • پیگیری برنامه های عملیاتی واحدهای ستاد و ارائه گزارش عملکرد