اداره بهبود مديريت و آموزش

ماموريت اداره بهبود مديريت و آموزش کارکنان

  • نیازسنجی و اجرای آموزش کارکنان ستاد

  • عملیات اصلاح نظام اداری ستاد و استقرار مدل های مدیریتی پشتیبان

  • پیگیری برنامه های عملیاتی واحدهای ستاد و ارائه گزارش عملکرد