پرسشهاي متداول

پرسش‌هاي متداول

بازنشستگان کشوري چگونه مي توانند از آخرين تغيرات حکم حقوقي خود باخبر شوند؟
چگونه از قرار داد بيمه، هزينه هاي درمان و بيمه نامه خود آگاه شوم؟
مستمري بگيران تامين اجتماعي چگونه مي توانند فيش و حکم مستمري خود را مشاهده نمايند؟
نحوه استخدام در وزارت نيرو چگونه است؟
چگونه مي توانيم پيشنهادهاي خود را در خصوص صنعت آب و برق ارسال و پيگيري نماييم
نحوه ارسال و ارايه شکايت از شرکت‌هاي زير مجموعه چگونه است؟
چگونه مي توانم با آموزش وزارت نيرو همکاري کنم و تدريس نمايم؟