متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


پرسشهاي متداول

پرسش‌هاي متداول

بازنشستگان کشوري چگونه مي توانند از آخرين تغيرات حکم حقوقي خود باخبر شوند؟
چگونه از قرار داد بيمه، هزينه هاي درمان و بيمه نامه خود آگاه شوم؟
مستمري بگيران تامين اجتماعي چگونه مي توانند فيش و حکم مستمري خود را مشاهده نمايند؟
نحوه استخدام در وزارت نيرو چگونه است؟
چگونه مي توانيم پيشنهادهاي خود را در خصوص صنعت آب و برق ارسال و پيگيري نماييم
نحوه ارسال و ارايه شکايت از شرکت‌هاي زير مجموعه چگونه است؟
چگونه مي توانم با آموزش وزارت نيرو همکاري کنم و تدريس نمايم؟