متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


تصويب نامه شماره 143889/ت56000هـ مورخ 8/11/1398 هيئت محترم وزيران در خصوص نحوه پرداخت عيدي کارکنان دولت
1398/11/23