متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

برگزاري دوره آموزشي رفتار سازماني ويژه پرسنل انتظامات
1398/09/26
به درخواست مرکز حراست و تاکيد دکتر انجم شعاع، معاون محترم حقوقي، پشتيباني و مجلس وزارت نيرو، دوره آموزشي رفتار سازماني و تكريم ارباب رجوع ويژه پرسنل انتظامات مطابق با ارائه آقاي دکتر مجيد کرد رستمي به مدت سه روز در آذرماه سال جاري براي پرسنل انتظامات برگزار گرديد.