متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

اداره کل امور اداري: بانوان همكار نسبت به بيمه فرزندان تحت تکفل خود اقدام نمايند
1398/03/22
باتوجه به اتمام قرارداد بيمه درمان در تاريخ 98/03/31 و شروع قرارداد جديد از تاريخ 98/04/01، بانوان محترم همكار مي‌توانند طبق مفاد قرارداد بيمه درمان (فرزندان کارکنان اناث که به گواهی شاغل و بر اساس تعهد نامه پیوست هیچگونه دفتر چه بیمه درمانی نداشته و جزء خانواده آنان مطابق با ماده 4 تلقی شود به شرط تحت پوشش بودن کلیه فرزندان (بررسی صحت و سقم موضوع توسط بیمه گر انجام می‌شود، تاریخ شروع پوشش بیمه ای از ابتدای قرار داد مشروط به ارائه تعهد نامه به همراه لیست اولیه)) جهت تحت تكفل نمودن فرزند يا فرزندان خود، تعهد نامه پيوست را تكميل و شخصاً تا پايان وقت اداري مورخ98/03/31 تحويل واحد بيمه ودرمان نمايند.در غير اينصورت پوشش بيمه اي فرزند يا فرزندان ايشان به صورت غير تحت تكفل محاسبه مي گردد.
بديهي مي باشد ارائه تعهد نامه فوق بعد از تاريخ مذكور و ارسال فايل اوليه بيمه شدگان به شركت بيمه‌گر، فاقد اعتبار مي باشد.