متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اخبار اداره کل امور اداري

مرکز آمار مرجع انحصاری اعلام تورم و رشد اقتصادی شد
1397/10/23
در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار مصوب شد که مرکز آمار ایران تنها مرجع تولید آمار تورم و رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی دیگر اجازه تولید این آمار را نداشته باشد.
به گزارش شناسنامه قانون و به نقل از سایت مرکز آمار ایران، پایان موازی کاری درتولید و انتشار آمارهای رسمی تورم و رشد اقتصادی و صرفه جویی میلیاردها تومان از اعتبارات دولتی در کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار کلید خورد.
بر اساس این گزارش، موارد زیر در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار که روز دوشنبه ١٧ دي ماه برگزار شد، مورد تایید قرار گرفت:
١) حذف موازی کاری در “تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حسابهای ملی“ به اتفاق آرا تایید شد.
٢) شاخص های قیمت و حسابهای ملی، آمارهای تخصصی بانک مرکزی (موضوع بند پ ماده ١٠ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) نیستند و بانک مذکور نباید نسبت به تولید و انتشار آن اقدام کند.
٣) مرکز آمار ایران دستگاه اجرایی اختصاصی تولید و انتشار آمارهای رسمی شاخص های قیمت و حساب های ملی کشور است.