متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


اطلاعيه هاي بيمه و درمان

اطلاعيه مدارك لازم جهت پرداخت هزينه هاي درماني
1398/09/20
پيرو اطلاعيه هاي قبلي در خصوص ارائه مدارك لازم جهت پرداخت برخي از هزينه هاي درماني ، از همكاران گرامي خواهشمند است  موارد ذيل را هنگام تحويل مدارك درماني رعايت نمايند:
-    جهت دریافت هزینه های مربوط به آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و ... ارائه قبض صادر شده ممهور به مهر مرکز مربوطه به همراه دستور پزشک (نسخه اصلی) يا تصوير جواب الزامی می باشد.
-    جهت دریافت هزینه عينك ، ارائه پرینت کامپیوتری دستگاه اپتومتری به همراه نسخه اصلي پزشك يا کارشناس اپتومتری الزامی می باشد.
-    جهت دریافت هزینه های دارو ، ارائه نسخه ممهور به مهر داروخانه و درج مبلغ هر قلم دارو (ریز دارو) و حق فنی، الزامی است.
-    جهت دريافت داروهاي پوكي استخوان ، ارائه مستندات مربوطه (در هر نوبت) به همراه دستور پزشک متخصص الزامی می باشد.