متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


‌جزوه‌هاي دوره‌هاي تخصصي برگزار شده در حوزه ستادي وزارت نيرو

نیازسنجی آموزشی مبتنی بر تدوین برنامه توسعه فردی(IDP)
1398/07/15