متقاضيان امريه سربازي

متقاضيان امريه در وزارت نيرو، براي کسب اطلاع از آخرين قوانين و مقررات در اين خصوص در وزارت نيرو مي‌توانند به منو اداره قوانين و مقررات/ امريه يا آدرس Amriyeh.moe.gov.ir مراجعه يا با شماره تلفن 81606271 خانم آرمات تماس حاصل نمايند.


بهبود مديريت

کميسيون راهبري توسعه مديريت
1395/12/02
رييس اين کميسيون معاون محترم حقوقي، پشتيباني و مجلس مي باشند. اين کميسيون شامل چهار کارگروه به شرح ذيل مي باشد:
1- کارگروه ساختار و فناوري مديريت
2- کارگروه سرمايه انساني
3- کارگروه توسعه دولت الکترونيک
4- کارگروه صيانت از حقوق مردم و تکريم ارباب رجوع